ANG PAG- USBONG NG MAKABAGONG DAIGDIG: TRANSPORMASYON TUNGO SA PAGBUO NG PANDAIGDIGANG KAMALAYAN

UNANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
• Naganap noong ika-15 hanggang ika-17 siglo.
• Ito rin ang panahon ng eksplorasyon o paghahanap ng mga lugar na hindi pa
nararating ng mga Europeo.
• Ang eksplorasyon ang nagbigay- daan sa kolonyalismo.
Kolonyalismo – Pagsakop ng isang mahinang bansa sa makapangyarihang bansa.
Imperyalismo – Ang panghihimasok, pag- impluwensiya, o pagkontrol ng isang
makapangyarihang ban

Pamprosesong Tanong:

 1. Ano ang pabuyang posible mong matanggap kung sasama ka sa paglalayag?

Sagot: Ang mga likas na yaman na maaring masakop ng mga kanluranin.

 • Ano- anong panganib ang naghihintay sa iyo sakaling sumama ka sa paglalayag?

Sagot: Digmaan dahil ang mga mananakop na ito ay gumagamit ng dahas upang sakopin ang isang lugar.

 • Paano kaya nagbago ng paglalayag at pagtuklas ng bagong lupain ang pamumuhay at lipunan ng Europe?

Sagot: Natatamasa ng mga kanluranin ang mga karapatan sa likas na yaman, at naiimpluwensyahan ito ng kanilang kultura.

Gawain 2: Linangin Mo!

Panuto: Mula sa iyong napag-aralan sa teksto, ano- ano ang mga mga salik na nagbunsod sa paglulunsad ng Unang Yugto ng Kolonyalismo. Isulat mo sa mga kahon ang iyong sagot.

Gawain 3: Talahanayan ng Manlalakbay

Panuto: Sa unang kolum, isulat mga pangalan ng mga manlalakbay. Sa ikalawang  kolum, isulat ang bansang kanilang pinagsilbihan. Sa ikatlong kolumn, ang lupain na kanilang natuklasan o inangkin. Sa ikaapat na kolum naman ay isulat ang kahalagahan o kontribusyon ng kanilang paglalakbay.  

Gawain 4.  Pagbasa at Pagkulay ng Mapa

Panuto: Gamit ang mapa sa ibaba, kulayan ang mga teritoryong sinakop ng limang bansang Kanluranin noong Panahon ng Paggalugad. Pagkatapos, isulat sa kahon ang mga teritoryong ito.

 • Bughaw (Blue) –    Portugal         
 • Pula (Red)-            Spain
 • Luntian (Green)-     Netherlands
 • Dilaw (Yellow)-       France
 • Dalandan (Orange)- England

Gawain 5. Mabuti o Masama?

Panuto: Matapos ang pagtalakay sa mga pangyayari sa Unang Yugto ng 

Imperyalismo at Kolonisasyon, tatalakayin ng gawaing ito kung naunawaan mo ang mahahalagang konseptong tinalakay.

Lagyan ng tsek (√) ang kolumn kung nakabuti ba o nakasama ang Epekto   ng Unang Yugto ng Kolonisasyon at Isulat sa ikatlong kolum ang iyong dahilan ng pagpapasya.

Pamprosesong Tanong:

 1. Ano-ano ang ang mabubuting epekto ng unang yugto ng kolonisasyon? Ano- ano ang masasamang epekto? 

Sagot: Masamang epekto ay ang digmaan kung saan ginagamit ang dahas upang makapanakop ng teritoryo ng ibang bansa. Mabuting dulot naman ay naiimpluwensiyahan tayo ng mga kultura na may kinalaman sa agham, sining, at iba pa na makakabuti sa ating pamumuhay.

 • Sino ang higit na nakinabang sa unang yugto ng kolonisasyon: ang mga Kanluranin ba o ang mga sinakop na bansa? Bakit?

Sagot: Kanluranin dahil ginagamit nila ang likas na yaman ng ibang lugar para sa kanilang sariling interest.

 • Pabor ka ba na muling mapasailalim sa mga mananakop ang ating bansa? Bakit?

Sagot: Hindi , dahil walang demokraya at natatapakan ang mga karapatan ng mga tao.

PERFORMANCE TASK 

Gawain: Ijingle mo!

Panuto: Gumawa ng isang komposisyon tungkol sa dahilan, pangyayari at epekto ng Unang Yugto ng Imperyalismo. Itanghal ang komposisyon sa saliw ng isang popular na himig. Irecord ang pagkanta at iparinig sa guro.

Isaalang-alang ang sumusunod na pamantayan sa pagmamarka ng sanaysay.

 RUBRIC SA PAGMAMARKA NG JINGLE 
PAMANTAYANDESKRIPSIYONPUNTOS
NilalamanAkma ang nilalaman ng komposisyon sa paksa ng gawain. Wasto at sapat ang impomasyong nakapaloob sa komposisyon.20
PagkamalikhainMahusay ang pagkakasulat ng komposisyon. Nakakaliw, makapukaw- pansin, at madaling sundan ang ginawang jingle.20
PresentasyonMalinaw at maayos ang presentasyon. 10
 Kabuuan50

Sinakop(3X)

Bunsod ng Renaissance na namayani sa Europe, (Sa Europe 2x)

Maraming Europeo (2x)

Ang nagnais na tumuklas ng mga bagong kaalaman.

Panahon ng eksplorasyon. (2X)

Paghahanap ng mga lugar. (2X)

Image: Pexels

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *